دانلود رایگان


تحقیق در مورد تولید اعداد رندم 8 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان تولید اعداد رندم 8 ص

دانلود رایگان تحقیق در مورد تولید اعداد رندم 8 ص فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 8 صفحه

روش همنهشتی خطی Xn+1=(a*Xn + b) mod m ،m مشخص می کند که اعداد تصادفی تا چه مقداری تولید می شود مثلا اگر m =13 باشد . 13 عدد تصادفی می توانیم تولید کنیم.
a=2
b=1
X0=5 X1=( 2 X0 + 1)mod13
m=13
اعدادی که تولید می کند مستقل از هم است ،ولی دنباله اعداد تصادفی که تولید می شود به a وb وm وابسته است . از نظر تئوری اگر a وb خوب انتخاب شوند می تواند همه اعداد تصادفی را تولید کند .
تست آنتروپـــــــــــی :
در این روش تست ، مبنای آن احتمال آمدن هر عدد می باشد از فرمول زیر محاسبه می شود که Pi احتمال تولید عدد i - ام توسط مولد عدد تصادفی است.
مثــــال:
X1=( 2 X0 + 1)mod13
X15=7
X10=9
X5=5
X0=0
X16=2
X11=6
X6=11
X1=1
X17=5
X12=0
X7=10
X2=3
X18=11
X13=1
X8=8
X3=7
X19=10
X14=3
X9=4
X4=2

Pi
عدد
2/20
0
2/20
1
2/20
2
2/20
3
1/20
4
2/20
5
1/20
6
2/20
7
1/20
8
1/20
9
2/20
10
2/20
11
0
12


H = - ∑ Pi log Pi
هرچه آنتروپی مقدار H به H max نزدیک تر باشد این مولد بهتر عمل می کند.
Hmax = log 2 m
تست کی دو :
آزمون آماری خوبی برای تعیین یکنواختی اعداد و ارتباط با مشاهدات و انتظار مشاهده می باشد. برای نمونه های بیشتر از 50 عدد استفاده می گردد. ( N >= 50)
اساس این روش بر تقسیم بندی دسته های مشاهدات استوار است .
فراوانی اعداد تصادفی تولیدی در هر دسته را با فراوانی انتظار مشاهده مقایسه و نزدیکی آنها را می سنجد. دسته ها هیچ گونه رویهم افتادگی نباید داشته باشند تعداد ( دسته ها باید 3 یا بیشتر باشد ).
سپس کای دو را به صورت زیر می یابیم :
Chi2 = ∑ ( Oi – Ei)2
Ei
که مجموع اختلاف مشاهدات و رخ داد ، داده ها در دسته هاست . هرچه مشاهدات و انتظارات از یکدیگر فاصله بگیرند ، مقدار ( Oi – Ei)2 بیش تر می شود و لذا chi2 افزایش می یابد و چنانچه این دو یکسان باشند مقدارchi2 صفر می شود .
روال کار چنین است :

مثـــــال: استفاده از آزمون chi2 با α = 0.05 برای آزمون توزیع یکنواخت جهت 5000 نمونه به صورت زیر انجام می گیرد:
000 تا 999 رخ داده اند.
- کل دسته های موجود n = 10 می باشد.
- کل مشاهدات N = 5000 است.
- انتظار مشاهده در هر دسته Ei = 500 است.
- مقدار بحرانی chi2v-p می باشد.
درجه آزادی ← V=n-1=9
یافتن P ← P=1-α=0.95
chi2v-p = chi29-0.95 = 16.9
چون chi2 از chi2v-p=16.9 مقدار بحرانی بزرگتر است لذا نمونه ها دارای یکنواختی نمی باشد وتایید نمی شوند : chi2 > chi2v-pتولید اعداد


هعداد رندم 8 ص


تولید اعداد رندم 8 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه