دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 30 صفحه آماده چاپ و تحویل

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن
عنوان : جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 30 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
★ منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
رابطه قرض و عقود مشاركت 6
اثر قرض بر مصرف (13) 9
اثر قرض بر پس‏انداز 10
اثر قرض بر توزيع درآمد 12
اثر قرض بر بخش پولى اقتصاد 14
ابزارها: 20
الف) اوراق قرض‏الحسنه: 20
ب) قبوض قرض‏الحسنه: 20
نقش نهادهاى شركت كننده در طرح پيشنهادى 21
الف: نقش كميته امداد امام خمينى 21
ب: نقش صندوقها 21
نتيجه گيرى 22
منابع 23
پى‏نوشتها: 26چکیده :
تعيين اهداف و تبيين روشهاى لازم، به عنوان دو مرحله از شكل گيرى يك نظام اقتصادى مطرح مى‏باشد. سومين مرحله، پرداختن به ابزارهايى جهت تحقق روشهاى مزبور و نيل به آن اهداف است.
نظام اقتصاد اسلامى با توجه به اهميت‏سومين مرحله، به معرفى ابزارهاى متناسب با اهداف و روشهاى كلى خود نيز پرداخته است. «قرض‏الحسنه‏» يكى از ابزارهاى مناسبى است كه جهت تحقق روش كلى «حرمت ربا» معرفى گرديده است. بديهى به نظر مى‏رسد كه تحليل و بررسى اين رفتار در غنى‏تر كردن ادبيات اقتصاد اسلامى مؤثر باشد.

مقدمه :
ادبيات اقتصاد اسلامى كه سابقه آن به بيش از چند دهه اخير نمى‏رسد، نياز به تقويت از طريق تلاشهاى مستمر دارد. ارائه روشهاى مختلف جهت گسترش مباحث نوين، كمك شايانى در اين راستا مى‏نمايد. قرض‏الحسنه به عنوان يك رفتار اقتصادى كه از انگيزه‏هاى معنوى و اخروى نشات مى‏گيرد، در چند دهه گذشته مورد تجربه قرار گرفته است. به همين خاطر مى‏تواند به عنوان موضوعى در نظر گرفته شود كه زمينه
استفاده از روش تجربى را در تبيين علم اقتصاد اسلامى مهياتر نمايد. اين در حالى است كه تلاشهاى گذشته در اين زمينه غالبا يا به مباحث فقهى – اقتصادى پرداخته و يا به تحليل مباحث اقتصاد اسلامى با استفاده از روش قياس اكتفا كرده‏اند. اين نوشتار سعى دارد نخست‏با استفاده از منابع فقهى، روايى و تفسيرى كه از منابع شناخت وحيانى هستند، ماهيت قرض‏الحسنه را مورد توجه قرار دهد. اين مرحله زمينه ساز استفاده از تئورى‏هاى اقتصادى از طريق روش قياس براى پيش‏بينى آثار احتمالى قرض‏الحسنه مى‏باشد. با مشخص شدن ماهيت قرض‏الحسنه و آثار احتمالى آن مى‏توان شاخصهايى را تعيين نمود كه با آن بتوان تجارب كنونى مرتبط با قرض‏الحسنه را مورد بررسى قرار داد و در صورت امكان طرحى جهت‏بهبود آنها ارائه كرد. از ثمرات به دست آمده مى‏توان به اثرات مثبت قرض‏الحسنه در تامين اجتماعى، كاهش فاصله طبقاتى، مصرف، پس انداز و توزيع درآمد اشاره نمود. (3)
كليات قرض در لغت‏به معناى قطع كردن با دندان مى‏باشد، بنابراين قرض نوعى از قطع كردن و جدا كردن است. زمانى گفته مى‏شود فردى به فرد ديگر قرض داده است‏يعنى مالى را كه او مى‏طلبد از خود جدا نموده و به او عطا كند (4) . در اصطلاح فقهى، قرض آن است كه كسى مال خود را به ديگرى تمليك كند، البته بدين صورت كه قرض گيرنده نسبت‏به اداى خود آن مال يا مثل آن و يا قيمت آن ضامن شود و تعهد نمايد. (5)
آياتى كه در آنها عنوان «قرض حسن‏» مشاهده مى‏شوند، عبارتند از: بقره / 245، مائده/ 12، حديد/ 11 و 18، تغابن/ 17، مزمل/ 20، اما اينكه بتوان از طريق اين آيات مطلوبيت قرض‏الحسنه را ثابت نمود مورد بحث است.

منابع :

الف - منابع فارسى و عربى
- امام خمينى، تحرير الوسيله، مكتبة العلمية الاسلامية.
- ابراهيمى، محمد حسين; ربا و قرض، دفتر تبليغات اسلامى، قم.
- ابراهيمى، محمد حسين، قرض‏الحسنه، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، 1371.
- تقوى، حيدر، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام; ترجمه حسن توانايان فرد; چاپ اول; 1366.
-حر عاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت، لبنان.
- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه; درآمدى بر اقتصاد اسلامى; چاپ اول; تهران.
- دفتر اقتصاد كلامن، بررسى عمليات صندوقهاى قرض‏الحسنه، سازمان برنامه و بودجه، 1370.
- رجائى، مهدى، طرحى ابزارهاى مالى در نظام مالى بدون ربا، پايان نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى مؤسسه آموزش و پژوهشى امام خمينى.
- زندى حقيقى; منوچهر، اقتصاد ماليه عمومى، انتشارات مدرسه عاليه بيمه ايران، چاپ ششم، 1355.
- السنهورى، عبدالرزاق، الوسيط، دارحياء التراث العربى، بيروت.
- سازمان اقتصاد اسلامى، صندوقهاى قرض‏الحسنه در ايران، تهران، 1364.
- صدر، سيد كاظم; آثار اقتصادى رفتار و عقد قرض‏الحسنه; مجموعه سخنرانيها و مقالات ششمين سمينار بانكدارى اسلامى; بانك مركزى، 1374.
- علاءالدين المنقى بن حسام‏الدين الهندى، كنترل الحتمال، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1409 ه.ق
- عبداللهى، محمود، مبانى قهى اقتصاد اسلامى، 1371.
- عسگرى، على، بررس نقش و اثرات صندوقهاى قرض‏الحسنه در سيستم پولى و بانكى كشور، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، 1369، ص 141
- عسگرى، جعفرى، بررسى عملكرد صندوقهاى قرض‏الحسنه در ايران [مقاله]، دومين سمينار سياستهاى پولى و ارزى، مؤسسه تحقيقاتى پولى و بانكى، تهران، ارديبهشت 1371.
- تبانچى، حسين السيد على، شرح رسالة الحقوق، اسماعيليان، چاپ دوم، قم: 1406 ه.ق
- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى [دوره عقود معين (1)]، شركت انتشارا، چاپ چهارم، 1371.
- كميجان، اكبر و عسگرى، على، تشكيلات و عملكرد صندوقهاى قرض‏الحسنه و جايگاه آنها در سيستم پولى و بانكى كشور، مجله تحقيقات اقتصادى; مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران; شماره 44، 1370.
- كميته امداد امام خمينى; گذارش آمارى سال 1374، معاونت پژوهشى و برنامه ريزى اداره كل آمار تحقيق و خدمات ماشينى
- لستر وچندى، اقتصاد پول و بانكدارى، ترجمه: اديب سلطانى، شريف; نشريه شركت آلونو ميكا; چاپ گيلان; 1346.
- ماجدى، على و گلريز، حسن; پول و بانك; مركز آموزش علوم بانكدارى بانك مركزى; 1367.
- محمدى، ولى الله، بانك و عمليات بانكى، مؤسسه عالى حسابدارى، تهران / 1347.
- مشكوة، محمد، بانك; انتشارات مدرسه عالى بازرگانى، تهران/ 1355.
- منكيو، گريكورى; اقتصاد كلان; ترجمه: برادران شركاء، حميد رضا و پارسانيان، على; انتشارات دانشگاه علامه طباطبائى، تهران/ 1374.
- نمازى، حسن، نظامهاى اقتصادى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1374.
- هادوى نيا، على اصغر; در آمدى بر جايگاه قرض‏الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن; پايان نامه كارشناسى ارشد علوم اقتصادى; دانشگاه مفيد; 1376.
ب - منابع لاتين
- The new palgrave dicticary of maney and finance; The Macminanpress; 1992.
- Introduction to Economic principles; Rodney H. Madray & HolleyH. ulbricw; Mc GRAW-HIll book company;
1997.
- David W. pearce; Macmillan Dictionary of Modern Economics,Macmillan Reference Books; 1987.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن


فایل تحقیقجايگاه


جايگاه قرض


قرض الحسنه


الحسنه


الحسنه در


در اسلام


اسلام


اسلا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
254 بررسی افترا به عفت یا قــذف از مجازاتهای مستوجب مجازات 12 صفحه فایل ورد